• Beste waardering
  • Snelle Levering
  • Gratis verzending vanaf 60 euro
  • Grootste behang- beleving in Benelux
  • Gratis parkeren
  • Ervaring sinds 1947
  • Al ruim 20 jaar betrouwbaar online

 

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Retournering

        De goederen die besteld worden, worden speciaal per klant besteld en in de gewenste afmeting / hoeveelheid geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.
 

Aflevering    

        De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade op kleur mijn interieur verhalen. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per email.
 

Oplevering

          De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

        Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.

Reclame

1.     Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

Behang
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt mogen zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product.  Hierop alsmede op kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

 Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.


Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in  zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten  onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.


Fotobehang/ wandposters
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden. Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van maximaal 1/2 cm (0,5 cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ fotobehangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in hoogte als breedte, is toegestaan.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale) afbeelding voor fotobehang wordt van de klant verwacht dat hij/zij de afbeelding gecontroleerd heeft op de voorwaarden die daaraan gesteld zijn én dat de afbeelding ook voldoet aan deze voorwaarden.  Dit omdat benamingen zoals bijvoorbeeld 'scherp' nogal relatief zijn.  Criteria m.b.t. eigen afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder info.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden.

Gordijnstoffen / Gordijnconfectie
Gordijnstoffen kunnen kleine weeffoutjes en/ of kleine vlekjes (puntjes) bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In principe worden gordijnstoffen  voor verzending gecontroleerd op fouten. Mocht u desondanks een duidelijke, opvallende fout ontdekken dan dient dit voor confectie gemeld te worden.

Gordijnen die geconfectioneerd geleverd worden kunnen door transport en de daarmee samenhangende temperatuurverschillen een maatafwijking vertonen t.o.v. de origineel opgegeven maat. Klachten hierop kunnen niet worden aanvaard.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de stalenhangers/ boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

 Aan berekeningen door ons uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale) afbeelding voor een rolgordijn wordt van de klant verwacht dat hij/zij de afbeelding gecontroleerd heeft op de voorwaarden die daaraan gesteld zijn én dat de afbeelding ook voldoet aan deze voorwaarden. Dit omdat benamingen zoals bijvoorbeeld 'scherp' nogal relatief zijn. Criteria m.b.t. eigen afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder info.
 

2.     Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

3.        Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a.       tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b.       gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.
 

Eigendomsvoorbehoud

1.      Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan kleurmijninterieur heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van kleurmijninterieur. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2.      Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van Kleurmijninterieur tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

1.     Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2.     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van kleurmijninterieur.

           *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van Kleurmijninterieur B.V.